کوشش

میزان الحکمه

توفیق همراه کوشش .
ـ امـام رضا (ع ) : هفت چیز است که بدون هفت چیز دیگر مسخره آمیز است : کسى که به زبان خود اسـتغفار کند اما در دلش (از گناه ) پشیمان نباشد خودش رامسخره کرده است , کسى که از خدا بـهـشـت بـخـواهـد اما در برابر سختیها شکیبا نباشد خود را مسخره کرده است , کسى که توفیق بـخـواهـد امـا نکوشد خودش را به باد تمسخر گرفته است , کسى که جویاى دوراندیشى باشد اما احـتـیاط نورزدخود را ریشخند کرده است , کسى که از آتش دوزخ به خدا پناه برد اما خواهشهاى دنیایى را رها نکند خود را به بادتمسخر گرفته است و کسى که خدا را یاد کند لیک براى دیدار او نشتابد خود را ریشخند کرده است .

/ 0 نظر / 17 بازدید