سلام
موفقیت بسیار راحت تر از آنچه فکرش را بکنید و آسان تر از آنچه به مخیلتان رسیده باشد
موفقیت از واژه وفق بمعنای همراهی است همانطور که دکتر فعالی فرمودند خداوند برای مخلوقات و جهان هستی برنامه دارد و از روی نقشه عمل می کند و برای این کار از ابزار ها و وسایل و روش هایی و اهدافی بهره می گیرد که اگر بشر به آن روشها و برنامه ها و اهداف علم پیدا کند و بر اساس آن گام بردارد نقشه او همراه با نقشه خدا در یک راستا در یک جهت و هدف قرار می گیرد (شنا در جهت رود) و پس از آن است که قادر به هرکاری که خدا بخواهد است و مثل خدا شده است گوش او دست او زبان او و ... گوش و زبان و دست خداست و او نیز قادر خواهد بود عرفا این را با شناخت و رسیدن به اسمای الهی می دانند اما آنچه بنده در روایات کثیری رسیدم این نبود بلکه توفیق و موفقیت صرفا از جانب خود خداست و صرفا خواستنی است چرا که برای دست یابی به اسما الهی نیز فرد توفیق پیدا کند و این دور است هرچند عرفا این دور را از آن جهت می دانند که بنده از شکر الهی عاجز باشد اما در قرآن داریم  وما توفیقی الا بالله و در اکثر موارد صرفا دعا داریم یعنی درخواست از آنجایی که خئژداوند نه نعوذ بالله بخیل است و یا ضعیف و بلکه بلعکس دارا و توانای مطلقو خیرخواه تمام بندگان است اوست که می گوید بخواهید تا اجابت کنم شما را ادعونی استجب لکم

پس همه می توانند به توفیق برسند صرفا با خواستن

خلاصه:

و کسی به توفیق همراهی با برنامه خدا وند می رسد که در مسیر او باشد و از ابزار و اهداف او پیروی کند آنگاه است که خداوند مدیریت امورش را بر عهده گرفته و انسان به مقام قرب الهی و داشتن مثل قدرت خدا خواهد رسید.

/ 0 نظر / 9 بازدید